กำหนดการงาน

สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ  “งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557” 

วันที่  7-9  กุมภาพันธ์  2557

ณ  มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์  และสถาบันอัร-รอบิตี  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์

 

 วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2557

 6.00-9.00 น.  -  ลงทะเบียนรับค่าพาหนะและรับคูปองอาหาร

 10.00 น.          -  รายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นต้น  (อ.อุดม  นาคนาวา/รับผิดชอบ) และคัดลายมือ  (อ.สมหวัง  บินหะซัน/รับผิดชอบ )

 12.36 น.          -  ละหมาดญุมอัต 

 14.00 น.          -  เริ่มทดสอบกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นต้น และคัดลายมือ

 16.00 น.          -  ละหมาดอัศรี

                          -  กิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นต้น  (ต่อ)

 17.30 น.          -  รับประทานอาหาร

 18.25 น.          -  ละหมาดมัฆริบ

                         -  กิจกรรมการแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์  และขับลำนำอะนาชีดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี

                         -  รายงานตัวครูดีเด่น หน่วยที่ 1 – 40  ( อ.สมพล  สนนุกิจ / รับผิดชอบ )

 19.32 น.          -  ละหมาดอิซา

 20.00 น.          -  พิธีเปิดงานคืนแรก

                         -  อัญเชิญอัล-กุรอ่าน  ( อ.ปรีชา  มุสตาฟา / รับผิดชอบ )

                         -  ชมวีดีทัศน์

                         -  นายกสมาคมฯ  กล่าวต้อนรับประธานในพิธี  และผู้มาร่วมงานฯ

                         -  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่  ประธานในพิธีพบปะประชาชนและกล่าวเปิดงาน 

                         -  ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1435  นายรัศมี  ดำชะไว  พบปะประชาชนและกล่าวคำปราศรัย

                         -  นายกสมาคมฯ มอบรางวัลกิจกรรมคัดลายมือ  และประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น  หน่วยที่ 1 – 40 

 21.00 น.          -  ตอบปัญหา ระดับชั้นต้น  (ต่อ)

 24.00 น.          -  ปิดงานคืนแรก

 

 วันเสาร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2557

 6.00-9.00 น.    -  ลงทะเบียนและรับคูปอง

 9.00-21.00 น.  -  บริการน้ำชา, รับลงทะเบียนสมาชิก และชำระค่าบำรุง  ( อ.มนัส  ปีนัง / รับผิดชอบ )

 9.00 น.              -  พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารฯ, หัวหน้าเขตการศึกษา, หัวหน้าหน่วยสอบ 

                                หัวหน้าคุมสอบ  และคณะครู  

                            -  อัญเชิญอัล-กุรอ่าน  ( อ.ปรีชา  มุสตาฟา / รับผิดชอบ )

                            -  ชมวีดีทัศน์

                            -  นายกสมาคมฯ  กล่าวรายงาน

                            -  ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ และปาฐกถาพิเศษ

                            -  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โดยนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร   

 10.00 น.            -  รายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นกลาง   ( อ.อุดม  นาคนาวา / รับผิดชอบ) 

 13.00 น.            -  ปิดการประชุมสัมมนาฯ (วันแรก) / รับประทานอาหาร / ละหมาดซุฮ์ริ

 14.00 น.            -  เริ่มทดสอบกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นกลาง

 16.00 น.            -  ละหมาดอัศรี

                            -  รายงานตัวกิจกรรมการท่องจำและอ่านอัล-กุรอ่านแบบมุร๊อตตัล  ( อ.วีระยุทธ  (อุสมาน)  มังประเสริฐ  /  รับผิดชอบ ) 

 16.30 น.            -  กิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นกลาง  (ต่อ)

 17.30 น.            -  รับประทานอาหาร

 18.25 น.            -  ละหมาดมัฆริบ

                            -  ขับลำนำอะนาชีดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี

                            -  รายงานตัวครูดีเด่น หน่วยที่ 41 – 83  ( อ.สมพล  สนนุกิจ / รับผิดชอบ )

 19.32 น.            -  ละหมาดอิซา

 20.00 น.            -  พิธีเปิดงานคืนที่สอง

                            -  อัญเชิญอัล-กุรอ่าน  ( อ.ปรีชา  มุสตาฟา / รับผิดชอบ )

                            -  ชมวีดีทัศน์

                            -  นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี  และผู้มาร่วมงานฯ

                            -  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ  ประธานในพิธีพบปะประชาชนและกล่าวเปิดงาน

                            -  นายกสมาคมฯ มอบรางวัลตอบปัญหาช่วงชั้นต้น, และประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น  หน่วยที่ 41 – 83 

 21.00 น.            -  เริ่มทดสอบกิจกรรมการท่องจำและอ่านอัล-กุรอ่านแบบมุร๊อตตัล 

 24.00 น.            -  ปิดงานคืนที่สอง

 วันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์  2557

 6.00-9.00 น.     -  ลงทะเบียนและรับคูปอง

 9.00-21.00 น.  -  บริการน้ำชา, รับลงทะเบียนสมาชิก และชำระค่าบำรุง  ( อ.มนัส  ปีนัง / รับผิดชอบ )

 9.00 น.              -  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (วันที่สอง) 

                            -  อัญเชิญอัล-กุรอ่าน  ( อ.ปรีชา  มุสตาฟา / รับผิดชอบ )

                            -  การแถลงผลงานของสมาคมคุรุสัมพันธ์  โดย นายกสมาคมฯ และคณะ

                            -  การประชุมปรึกษาหารือครอบครัวคุรุสัมพันธ์

 10.00 น.            -  รายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นปลาย   ( อ.อุดม  นาคนาวา / รับผิดชอบ) 

 13.00 น.            -  ปิดการประชุมสัมมนาฯ / รับประทานอาหาร / ละหมาดซุฮ์ริ

 14.00 น.            -  เริ่มทดสอบกิจกรรมตอบปัญหาฯ ระดับชั้นปลาย

 16.00 น.            -  ละหมาดอัศรี

 17.30 น.            -  รับประทานอาหาร  ( 6 )

 18.25 น.            -  ละหมาดมัฆริบ

                            -  ขับลำนำอะนาชีดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอัรรอบิตี

                            -  รายงานตัวเพื่อมอบรางวัลอุมเราะห์ ( อ.สมพล  สนนุกิจ / รับผิดชอบ )

 19.32 น.            -  ละหมาดอิซา

 20.00 น.            -  พิธีเปิดงานคืนที่สาม

                            -  อัญเชิญอัล-กุรอ่าน  ( อ.ปรีชา  มุสตาฟา / รับผิดชอบ )

                            -  ชมวีดีทัศน์

                            -  นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี  และผู้มาร่วมงานฯ

                            -  อธิบดีกรมการศาสนา  ประธานในพิธีพบปะประชาชนและกล่าวเปิดงาน

                           -  นายกสมาคมฯ มอบรางวัลตอบปัญหาช่วงชั้นกลาง, ช่วงชั้นปลาย  และรางวัลอุมเราะห์   

 21.00 น.           -  เริ่มทดสอบกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์   เรื่อง  “ สิทธิส่วนบุคคลของมุสลิม ”   ( อ.สมยศ  หวังอับดุลเลาะห์ / รับผิดชอบ ) 

                           -  รายการก่อนจากกัน 

 24.00 น.           -  มอบรางวัล  ขอดุอา  ซอละหวาด  และปิดงาน.


***หมายเหตุ    กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter