จุดเริ่มต้น

 
                    ในตอนเริ่มแรกก่อนที่จะเกิดเป็น สมาคมคุรุสัมพันธ์ บรรดาเพื่อนครูที่สอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน  ซึ่งศึกษามาจากสำนักเดียวกันคือ  โรงเรียนอันยุมันอิสลาม  โดยท่านอาจารย์ต่วน  สุวรรณศาสน์  เป็นผู้อำนวยการสอน  ต่างก็สอนไปตามความพอใจของแต่ละท่าน  แล้วแต่จะคิดค้นหาวิธีสอนมาใช้เฉพาะตน  หรือจากตำราเล่มหนึ่งเล่มใดที่พอใจนำมาเป็นตำราสอน  แต่ก็มิได้มีตำราที่เหมาะกับเด็กมุสลิมไทย ที่จะศึกษาให้ เข้าใจได้เร็วและปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ศาสนากำหนดบังคับไว้
ด้วยเหตุนี้ ปูชนียบุคคลหลายท่าน จึงเข้ามาร่วมกันวางรากฐานการศึกษาให้  เช่น ท่าน อ.ประเสริฐ มะหะหมัด, อ.มานิต  เกียรติธารัย, อ.สุดใจ วงษ์อารีย์, อ.อับดุลลาตีฟ  บุญรอด, อ.ชาฟีอี  วันแอเลาะ, อ.อะห์หมัดชีฮาบุดดดีน  บินซอและห์, อ.ซอและห์  ศรีวิเศษ,     อ.อับดุรเราะห์มาน  หมัดเซ็น, อ.มูซา  ฮานาฟี, อ.อาบีดีน  วิทยานนท์,  อ.มูฮัมหมัด  กอดีรี, อ.อิสมาแอล  โซ๊ะเฮง  อ.อรุณ  พิทยายน,  อ.สมาน  มีมูซอ,  อ.สันต์  วงศ์อุปถัมภ์  และ อ.สวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์  (หรืออะห์ลุ้ลฟัตวา) 
 
พ.ศ.2497
 
                 จึงได้จัดกลุ่มเอาจริงเอาจังขึ้น  ว่าจะทำอย่างไรให้เยาวชนมุสลิมในประเทศไทย  ได้มีตำราเรียนเป็นอย่างเดียวกัน  ต่างก็ตกลงวางหลักการศึกษาแต่ละชั้นไปตามวัยของเด็ก  คือ  ชั้นปีที่ 1 – 4  เหตุที่เพื่อนครูต้องวางหลักเกณฑ์การศึกษาให้ง่าย  ให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว  เสียเวลาเรียนน้อย  ก็เพื่อปรารถนาจะให้เด็กได้มีโอกาส  และมีเวลาเรียนวิชาการศาสนา  ให้มีความรู้ มีความสามารถ ปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามที่ศาสนากำหนดบังคับไว้  อีกทั้ง  เด็กจะได้มีเวลาเรียนวิชาสามัญ  ให้มีความรู้ความฉลาด  ทันกับสังคมและเหตุการณ์ของโลก  หรือเด็กที่เรียนวิชาสามัญอยู่  ก็เรียนวิชาการศาสนาได้  ไม่เป็นอุปสรรคกับการเรียน ไม่เบื่อต่อการเรียนวิชาศาสนา  หรือมีเวลาว่างเพียงเล็กน้อย  ก็สามารถเรียนให้รู้ศาสนกิจที่จำเป็นต้องปฏิบัติได้
 
พ.ศ.2498 
 
                 จึงเริ่มวางหลักสูตรการเรียน  การสอน  พร้อมทั้งตำราเรียนขึ้น  เมื่อผลิตตำราออกมาแล้ว  ก็นำเสนอโรงเรียนต่างๆ โดยการจำหน่ายจ่ายแจก  ใครซื้อก็ขาย  ใครขอก็ให้  ใครไม่ใคร่เต็มใจใช้ตำรานี้ก็ยัดเยียดให้  เพื่อปรารถนาที่จะให้เด็กได้เรียนวิชาการศาสนาอย่างเดียว  เสียเวลาน้อย  แต่ได้ผลเร็ว  ที่ทำได้เช่นนี้ก็โดยได้รับการอุปการะจาก  บริษัท  มิตรมุขตารี  จำกัด
 
พ.ศ.2499 
 
                หลังการทดลองเรียนทดลองสอนและแก้ไขเนื้อหาสาระวิชาการแล้ว  จึงขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ  ที่ทำการกองตำรวจสันติบาล  กรุงเทพฯ  ได้ทะเบียนเลขที่  จ.585  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  26  ซ.แมนไทย  ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค  เขตป้อมปราศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  วันที่จดทะเบียน  19 กันยายน 2500  ซึ่งคือบ้านของนายสมาน  มีมูซอ  ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ คนหนึ่ง  โดยมี  นายประชา  มุขตารี  เป็นนายกฯ ท่านแรก
 
พ.ศ.2500
 
                 เริ่มมีการจัดสอบปลายปีร่วมกันเป็นปีแรก  มี  5  หน่วยสอบ  โรงเรียนเข้าสอบ  15  โรงเรียน  มีนักเรียนเข้าสอบ  411 คน  สอบไล่ได้ 263 คน  คิดเป็น  65.58 %  เป็นปีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  เพราะทั้งครูและนักเรียน  ต่างยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการสอนและสอบมากนัก  แต่ต่อมาก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ  จนเป็นที่ยอมรับทั่วไปแล้วว่า  การเรียนวิชาการศาสนาตามหลักสูตรของสมาคมคุรุสัมพันธ์นั้น  เด็กเรียนรู้ได้เร็วและปฏิบัติได้ถูกต้อง
 
พ.ศ.2520
 
                  อ.มานิต  เกียรติธารัย  ได้รับการยอมรับจากสมาชิกให้เป็นนายกฯ ต่อจากนายกฯ คนก่อน  โดยสมาคมฯ มีมติย้ายสำนักงานจากมหานาค  ไปที่  สำนักงานอภิธรรมอันยุมันอิสลาม  บางรัก  กรุงเทพฯ  เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมฯ  หน่วยสอบ  และโรงเรียน
 
พ.ศ.2520
 
                  อ.สุดใจ  วงษ์อารีย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยการยอมรับของสมาชิก  ซึ่งกิจกรรมสมาคมฯ ได้ขยายไปอย่างกว้างขวาง  เป็นการขยายตามการบุกเบิกของ อ.มานิต  เกียรติธารัย  ที่ได้บุกเบิกไว้  เป้าหมายการขยายงานคือ  มุ่งเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนสู่จังหวัดในภาคใต้  โดยมีหน่วยสอบที่  18     จ.นครศรีธรรมราช  เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
 
พ.ศ.2526
 
                   อ.มานิต  เกียรติธารัย  กลับเข้ามาทำหน้าที่นายกฯ อีกสมัย  หลังจาก อ.สุดใจ  ขอพัก  และ อ.มานิต  ได้ริเริ่มดำเนินการจัดร่างหลักสูตรและตำราเรียนชั้นปีที่  5  เพื่อขยายโอกาสการศึกษาในระดับสูงต่อไป
 
พ.ศ.2528
 
                     อ.เกียรติ  ท้วมประถม  ด้รับการยอมรับจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ คนต่อมา  และงานที่ท่านนำมาสานต่อคือ  การจัดทำหลักสูตรการศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  พร้อมจัดทำแบบเรียนครบทุกวิชาทุกชั้นเรียนจนมีการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน  และกิจกรรมสมาคมฯ ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง  จากเคยมีสนามสอบแห่งเดียวของจังหวัดนั้นๆ แตกหน่อเป็นระดับอำเภอมากขึ้น  สามารถรองรับเยาวชนเข้าศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรสมาคมฯ ต่อไปได้
 
พ.ศ.2540
 
                    อ.อรุณ  วันแอเลาะ  ได้รับฉันทามติจากสมาชิกฯ  เป็นนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์  บริหารงานต่อมาจวบจนปัจจุบัน กับหลักคิดที่เป็นอิสลาม นายกฯ คือผู้ทำงานของมวลสมาชิก หยิบยื่นประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด
 
 
ปัจจุบัน  /  บริหารงานโดยกรรมการบริหาร  สมัยที่ 27  ( พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551)
กรรมการบริหาร  /  29  ท่าน
ประกอบด้วย  9  เขตการศึกษา , 78  หน่วยสอบ , 2 สนามสอบ
โรงเรียนในสังกัด  1362  โรงเรียน ,  ครู  4,451  คน ,  นักเรียน  9  ชั้นปี  120,154  คน และเข้าสอบปลายภาคราว  65,000  คน
กำหนดสอบปลายภาค  อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน  ของทุกปี
ที่มาของทุนการบริหารงาน  การบริจาค , ค่าบำรุงแบบเรียน , และการสนับสนุนจากภาครัฐ-เอกชน
สถานที่ติดต่อในปัจจุบัน  สถาบันอัร-รอบิตี  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ หมู่ 2  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110  โทร. 0-2571-7757  แฟกซ์  0-24394302.
 
 
 
ที่มาของข้อมูล
 
หนังสือ  “คุรุสัมพันธ์อนุสรณ์”  งานประชุมใหญ่ประจำปี   ณ  มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน  บ้านสมเด็จ  ธนบุรี  กรุงเทพฯ 
หนังสือ  “อนุสรณ์ 50 ปี คุรุสัมพันธ์” ณ  สถาบันอัร-รอบิตี  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์  หมู่ 2  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter