ข้อบังคับสมาคมคุรุสัมพันธ์ พุทธศักราช 2544
   
ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า  “สมาคมคุรุสัมพันธ์”  ใช้อักษรย่อว่า  ส.ค.ส. 
   
  มีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า  อัลญัมอีย่าตุ้ลอิสลามียะห์  ลิ้มมุอั้ลลิมีน  บิตัยแลนดี้  ใช้อักษรย่อว่า  อีน–อลีฟ–ญีม
   
  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ISLAMIC TEACHERS ASSOCIATION - THAILAND ใช้อักษรย่อว่า I.T.A.
   
ข้อ 2. ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่  เลขที่  26  ซอยแมนไทย  ถนนกรุงเกษม  แขวงมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร
   
ข้อ 3. วัตถุประสงค์
 
3.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยสอบ เขตการศึกษา สถาบัน/องค์กรและหน่วย    ราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามในเครือของสมาคมฯ
3.2 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมศักยภาพของครู ผู้บริหารและโรงเรียนในเครือสมาคมฯ
3.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม 
3.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม รวมทั้งการจัดพิมพ์เอกสาร ตำราแบบเรียน ศาสนาอิสลาม
3.5 เพื่อส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและอนาถา
3.6 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
   
สมาชิก
   
ข้อ 4. สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
4.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่ มุสลิมที่เคยเป็นครู กำลังเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม บุคคลที่สนใจการศึกษาศาสนาอิสลาม และ/หรือสถาบันองค์กรมุสลิมที่ส่งเสริมการศึกษา
4.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลที่ตอบรับคำเชิญของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
   
ข้อ 5. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ พร้อมด้วยค่าลงทะเบียน 10 บาท ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานของสมาคมฯ เลขาธิการจะประกาศชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงาน มีกำหนด 15 วัน แล้วให้เลขาธิการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา
   
ข้อ 6. ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารได้รับบุคคลนั้นเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ทั้งนี้
   
6.1 สมาชิกสามัญ ต้องเสียค่าบำรุง ปีละ 50 บาท
6.2 สมาชิกสามัญตลอดชีพ ต้องเสียค่าบำรุง 1,000 บาท
   
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
   
ข้อ 7. สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
   
7.1 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ หรือที่เกี่ยว กับสิทธิ หน้าที่ของสมาชิก
7.2 สมาชิกมีสิทธิยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือเพื่อ ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือหน้าที่การงาน
7.3 สมาชิกสามัญ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารหรืออนุกรรมการของสมาคมฯ
7.4 สมาชิกสามัญคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งคะแนนทุกครั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนน
7.5 สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิยื่นคำร้องต่อสมาคมฯให้เปิดประชุมได้  โดยแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการ
7.6 ได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผลงานที่สมาคมฯ ดำเนินการเท่าเทียมกัน
   
ข้อ 8. สมาชิกมีหน้าที่
   
8.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ ศาสนา อีกทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
8.2 ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามสมแก่เกียรติของสมาชิก
8.3 ปฏิบัติในหน้าที่ของตนโดยสม่ำเสมอ  และไม่ละเลยหรือทอดทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8.4 เมื่อคณะกรรมการบริหารแนะนำหรือตักเตือนในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและชอบธรรม สมาชิกจะ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
8.5 ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ
   
การขาดจากสมาชิก
   
ข้อ 9. สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อ
   
9.1 ตาย
9.2 ลาออกจากสมาชิกภาพ
9.3 ขาดการชำระค่าบำรุงเกินกว่า 3 ปี
9.4 ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ
   
คณะกรรมการบริหาร
   
ข้อ 10. คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 29 คน
   
ข้อ 11. ให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกสมาชิกผู้อยู่ในที่ประชุม 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ
   
ข้อ 12. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ แต่งตั้งอุปนายก 2 คน เลขาธิการ และเหรัญญิก รวม 4 คน
  ให้คณะกรรมการบริหารทั้ง 5 คน ตามวรรคแรก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 24 คน
   
ข้อ 13. คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งได้สมัยละ  2  ปี
   
ข้อ 14. กรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวที่ตนต้องออกตามวาระให้กรรมการบริหารที่เหลือคัด เลือกสมาชิกขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารแทนเพียงเท่าวาระของกรรมการบริหารที่ตนแทน
   
ข้อ 15. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 
15.1 ตาย
15.2 ลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ
15.3 ที่ประชุมใหญ่ให้ออกโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม
15.4 ออกตามวาระ
15.5 ทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติได้
15.6 ขาดการประชุมตามหน้าที่ติดต่อกัน  3  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุผลอันควร
   
ข้อ 16. กรรมการบริหารท่านใดในจำนวน 4 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ ตามข้อ 12 วรรคแรก หากพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดก็ตาม ให้นายกสมาคมฯคัดเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง มารักษา การแทนได้เพียงเท่าวาระของกรรมการบริหารที่ตนแทน
   
ข้อ 17. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ควบคุม และดำเนินกิจการของสมาคม   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของสมาคมฯ
   
ข้อ 18. นายกหรือคณะกรรมการบริหารตั้งแต่  5  คน ขึ้นไป  นัดเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้
   
ข้อ 19. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการ เพื่อกิจการของสมาคมฯ
   
ข้อ 20. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
   
คณะกรรมการที่ปรึกษา
   
ข้อ 21. คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา หรือผู้สนใจการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นควรแต่งตั้ง
   
ข้อ 22. คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมฯ
   
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
   
ข้อ 23. คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นคณะกรรมการ กิตติมศักดิ์  เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ
   
การดำเนินกิจการของสมาคมฯ
   
ข้อ 24. สมาคมฯต้องมีสำนักงานของสมาคมฯและมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเพื่อปฏิบัติกิจการของสมาคมฯ
   
ข้อ 25. เลขาธิการ มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ให้เป็นไปตามคำสั่ง ของคณะกรรมการบริหาร และตามข้อบังคับของสมาคมฯ
   
ข้อ 26. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
   
การเงิน
   
ข้อ 27. ให้เหรัญญิก นำเงินของสมาคมฯ ฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การถอนเงินจากธนาคารต้องประทับตราเครื่องหมายของสมาคมฯ และลงลายมือชื่อ 2 ใน 3 คน ดังต่อไปนี้
 
27.1 นายกหรืออุปนายกที่นายกมอบหมาย
27.2 เหรัญญิก
27.3

เลขาธิการ

   
ข้อ 28. อำนาจการสั่งจ่ายเงิน เลขาธิการมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 5,000  บาท นายกหรืออุปนายกมีอำนาจ สั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกิน 10,000  บาท  ต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ  เหรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายและบัญชีทุกประเภท
   
ข้อ 29. เมื่อไม่มีมติของคณะกรรมการบริหารเป็นอย่างอื่น  ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน  2,000 บาท
   
การประชุม
 
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ให้เลขาธิการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระประชุมให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารต้องมาประชุม 1 ใน 3 จึงจะถือเป็นองค์ประชุมได้
   
ข้อ 31. การประชุมสมาชิก
 
3.1 การประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปี  ปีละ 1 ครั้ง ของทุก ๆ ปี  ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริหารต้องแถลงกิจการและฐานะการเงินของสมาคม ให้ทราบทั่วกัน
32.3 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อสมาชิก 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร่วมกันยื่นคำร้องขอให้เปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน
31.4

คณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในเวลาอันสมควรได้  การเรียกประชุมสมาชิกทุกคราว ให้เลขาธิการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

   
องค์ประชุม
   
ข้อ 32. กรณีที่คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ เมื่อสมาชิกในที่ประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม     ถ้าการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ    โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกให้มีการประชุม   สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  ให้เลขาธิการเรียกประชุมใหม่ภายใน  30  วัน นับตั้งแต่วันกำหนดประชุมดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ ถ้าสมาชิกในที่ประชุมมีจำนวนเท่าใดก็ตาม ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้
   
ข้อ 33. การประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่สมาชิกเรียกร้องให้มีการประชุม ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกที่ปรากฏชื่อในทะเบียนก่อนวันเรียกร้องให้มีการประชุม
   
ข้อ 34. การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ให้สมาชิกเลือกผู้ใดผู้หนึ่งในที่ประชุมเป็นประธาน
   
ข้อ 35. การลงมติในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
   
ข้อ 36. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ให้เลขาธิการแจ้งเรื่องที่จะพิจารณาไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และต้องเป็นมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมใหญ่
   
ข้อ 37. ให้นายกแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ 1 คน
   
การเลิกสมาคมฯและการชำระบัญชี
   
ข้อ 38. หากสมาคมฯ ต้องเลิกด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ เป็นผู้ชำระบัญชีหากมีทรัพย์ สินเหลืออยู่ ให้มอบแก่สถาบัน/องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม
   
 ข้อบังคับสมาคมคุรุสัมพันธ์ เพิ่มเติม
   
  ระเบียบว่าด้วยหน่วยสอบสมาคมคุรุสัมพันธ์ พุทธศักราช  2531
ระเบียบว่าด้วยเขตการศึกษาภาคศาสนา สมาคมคุรุสัมพันธ์ ฮิจญเราะฮ์ศักราช 1410
   
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | กฏข้อบังคับต่างๆ | ทำเนียบนายกสมาคมฯ | ทำเนียบคนเก่ง | ทำเนียบคณะกรรมการ | หลักสูตรการสอน | เอกสารสมาคมฯ | ดาวน์โหลดเอกสาร


Copyrights © 2010 www.kurusampan.com All Rights Reserved.
Email : info@kurusampan.com

counter